World Fine Art Professionals and their Key-Pieces, 162 - Toshiko Takeuchi