Algemene gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Lees deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de disclaimer goed door voordat je van de website gebruik maakt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die van de website gebruik maakt.

1. Profielen

1.1 Voor het gebruik van sommige functionaliteiten van de website is het noodzakelijk om een persoonlijk profiel aan te maken. Je kunt een persoonlijk profiel aanmaken op de website, maar ook inloggen via een account bij Facebook, Hyves, Google of Twitter dat je hebt. Je persoonlijke profiel bestaat tenminste uit je (gebruikers)naam en je e-mailadres. Je kunt je profiel aanvullen met andere informatie, zoals je woonplaats, een korte beschrijving van jezelf, een foto en het adres van je eigen website. Jij als gebruiker beslist welke informatie je aan je profiel toevoegt. En of je profielpagina bij de door jou opgevoerde pagina’s en content wordt getoond voor het publiek.

1.2 Vanuit je profiel kun je bijdragen leveren aan de website. Je activiteiten worden aan je profiel gekoppeld en op je eigen profielpagina getoond. Je kunt daar natuurlijk weer wijzigen wat je hebt toegevoegd. Je profiel, behalve je e-mailadres, is voor iedereen zichtbaar en heeft geen privégedeelte. Andere gebruikers kunnen wel via de redactie je een persoonlijk mailbericht sturen als zij een suggestie hebben ten aanzien van de inhoud van je bijdrage aan het if then is now platform. Als je hier niet mee instemt, gebruik de website dan niet. Kijk ook goed naar het privacybeleid van if then is now.

1.3 Je profiel wordt beschermd door een door jou zelf gekozen wachtwoord, al dan niet via je account bij Facebook, Google of Twitter. Je dient dit wachtwoord geheim te houden en met niemand te delen. Wijzig je wachtwoord regelmatig.

1.4 Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en onderhouden van je persoonlijke profiel. if then is now vertrouwt erop dat de informatie in een profiel juist en up to date is. if then is now kan niet op onjuistheden in een profiel worden aangesproken.

1.5 Het is het beste om profielen aan te maken onder je eigen naam. Dit heeft uitdrukkelijk de voorkeur boven het gebruik van aliassen. Het is niet toegestaan een profiel aan te maken op naam van iemand anders.

1.6 Heb je de indruk dat anderen van jouw profiel gebruik maken? Meld dat dan onmiddellijk bij de redactie van if then is now via het reactieformulier

 

2. Bijdragen en reacties

Algemeen

2.1 Gebruikers van de website met een persoonlijk profiel kunnen aan de website bijdragen door een verhaal of anekdote, een beschrijving van een (historische) gebeurtenis, personen, plekken of monumenten te plaatsen of een afbeelding, video- of geluidsfragment toe te voegen.

2.2 Andere gebruikers van de website, ook mensen die geen persoonlijk profiel hebben, kunnen op bijdragen reageren door middel van het invullen van een reactieveld. Zij kunnen wel fan worden van een tekst, organisatie, auteur etc.

2.3 Bijdragen die je levert, kunnen worden geïndexeerd en van sleutelwoorden voorzien, waardoor verbanden kunnen worden gelegd met andere bijdragen en onderdelen van de website.

2.4 Alle bijdragen en reacties zijn openbaar en zichtbaar voor alle gebruikers en bezoekers van de website. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw eigen bijdrage of reactie.

Intellectuele eigendom

2.5 Wanneer jij een bijdrage of reactie levert, sta jij ervoor in dat je gerechtigd bent deze bijdrage of reactie en de gehele inhoud daarvan openbaar te maken en dat je daarmee (derhalve) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Je bent in alle gevallen verplicht om altijd een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aan te brengen bij de bijdragen en reacties die je levert.

2.6 In het geval if then is now door een derde wordt aangesproken vanwege een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door een bijdrage of reactie die jij hebt geleverd of door ander gebruik van de (inhoud van de) website, dan zul jij if then is now vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade en kosten die daarvan het gevolg zijn. Natuurlijk doet if then is now haar uiterste best om deze schade en kosten te beperken.

2.7 Behoudens intellectuele eigendomsrechten van derden word jij, wanneer je een bijdrage of reactie levert, geacht de intellectuele eigendomsrechten te hebben en te houden op deze bijdrage en de gehele inhoud daarvan.

2.8 if then is now heeft als doelstelling om erfgoed en gerelateerde informatie te verspreiden. if then is now zorgt voor de mogelijkheid om informatie te delen via Facebook, Hyves en Twitter. Als gevolg van de algemene werking van het internet worden bijdragen en reacties bovendien geregistreerd door websites als Google.

2.9 In verband hiermee heeft enerzijds if then is now content van collecties van partner-erfgoedorganisaties, in beginsel onder een Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen Nederland licentie (CC BY SA) opgenomen, tenzij uitdrukkelijk een andere licentie wordt aangegeven. Dit betekent dat je deze kunt kopiëren, verspreiden, doorgeven en remixen, mits je if then is now én de oorspronkelijke leverancier als bron noemt en je dezelfde licentie aan jouw werk meegeeft.

2.10 Wanneer jij als auteur anderzijds een bijdrage of reactie levert, wordt jij vermoed deze aan if then is now te leveren onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-Gelijk Delen Nederland licentie (CC BY NC SA). Een uitzondering voor de NietCommercieel-GelijkDelen restrictie wordt gemaakt voor if then is now en haar samenwerkingspartners, en uiteraard voor de rechthebbende zelf (van wie de content afkomstig is, maar alleen voor die content). Als auteur behoudt je je auteursrechten, en if then is now krijgt een eeuwigdurende licentie om jouw bijdrage eventueel te kopiëren, verspreiden, doorgeven en bewerken (samenvatten, vertalen of anderszins) of te gebruiken in betaalde diensten (om onze kosten te dekken) en wij jou als bron noemen.

2.11 Alle overige rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op de informatiedrager, print outs daarvan, de software, toegankelijkheidsstructuur van if then is now, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, logo’s en handelsnamen en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berust bij de uitgever if then is now, of bij haar samenwerkingspartners. Het is de gebruiker alleen toegestaan content geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze op te slaan of te doen opslaan voor eigen gebruik.

Bevoegdheden if then is now

2.13 De redactie van if then is now heeft het recht en de bevoegdheid om bijdragen of reacties van gebruikers van de website aan te passen of te verwijderen indien deze niet conform de gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden.

2.14 Wanneer blijkt dat bijdragen of reacties van gebruikers van de website inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal de redactie van if then is now deze met onmiddellijke ingang aanpassen of verwijderen.

2.15 Meen je uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten aanspraak te hebben op de inhoud van bijdragen of reacties, dan kun je je tot de redactie van if then is now wenden via het reactieformulier onder vermelding van ‘rechten website’ en met een duidelijke verwijzing naar de betreffende bijdrage of reactie met specifieke URL. 

2.16 Gebruikers die herhaaldelijk bijdragen of reacties leveren die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, kan tijdelijk of permanent de mogelijkheid tot het leveren van bijdragen of reacties ontzegd worden.

2.17 De redactie van if then is now heeft ten slotte het recht en is bevoegd om met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten een bijdrage of reactie die naar het oordeel van de redactie van algemeen belang is, een speciale status te geven. Dit kan betekenen dat de redactie de bijdrage of reactie aanvult, verbetert of verrijkt. Dit kan ook gedaan worden door jou als gebruiker van het if then is now platform.

 

3. Huisregels

3.1 if then is now biedt via de website een open en toegankelijk platform voor liefhebbers van cultureel erfgoed. Om ruimte te bieden aan iedereen en de kwaliteit en veiligheid van de gebruikers en bezoekers van de website te garanderen, gelden de volgende regels:

Hou het netjes! Ongepaste of kwetsende taal, racisme en vooroordelen zijn niet toegestaan. Bedenk je dat iedereen kan lezen wat je schrijft, nu en in de toekomst, dus gedraag je naar behoren. Ongepaste bijdragen en reacties worden door de redactie van if then is now verwijderd.

Respecteer meningen en opvattingen. Niet iedereen denkt hetzelfde over geschiedenis. Als je iets niet snapt, vraag dan om uitleg.

Blijf bij het onderwerp. In een levendige discussie wil men nog wel eens van het onderwerp afwijken. Probeer je echter zoveel mogelijk bij de stof te houden. Het is altijd mogelijk een nieuw onderwerp te belichten.

Wees constructief. Zorgt dat je bijdrage waardevol is voor anderen en daadwerkelijk iets toevoegt aan de website. Een scherpe opmerking is prima, een “daar ben ik het niet mee eens” zonder toelichting of argumentatie niet 

En ten slotte, het spreekt voor zich, plaats geen bijdragen en reacties, inclusief afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, die een inbreuk vormen op rechten of de privacy van andere mensen.

3.2 De redactie van if then is now beoordeelt alle bijdragen en reacties op kwaliteit en relevantie. Zij behoudt zich te allen tijde het recht voor om bijdragen of reacties te verwijderen of te verplaatsen zonder hiervan melding te maken.

3.3 if then is now doet haar uiterste best om bijdragen die “niet ok” zijn zo snel mogelijk aan te pakken. Soms lukt dat echter niet direct. Als je vindt dat iets “niet ok” is, help ons dan en meld dat aan ons op de desbetreffende pagina van de website door middel van de daarvoor beschikbare button, of stuur een e-mail aan de redactie van if then is now via het redactieformulier.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn bijdragen of reacties op de website bijdragen of reacties van de desbetreffende gebruiker van de website en niet van if then is now. Aan bijdragen en reacties kunnen derhalve geen rechten jegens if then is now worden ontleend. if then is now is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit bijdragen en reacties die op de website zijn geplaatst.

3.5 if then is now is er voor jou. Als je ideeën en suggesties hebt over hoe iets beter kan of als je gewoon iets kwijt wil, aarzel dan niet contact op te nemen via het reactieformulier. Bij voorbaat dank voor je tijd en moeite. 

 

4. Niet toegestaan gebruik van de website

4.1 Het is niet toegestaan de website te gebruiken om, al dan niet uit profielen, persoonsgegevens en andere gebruikersinformatie te verzamelen.

4.2 Het is niet toegestaan, al dan niet via geautomatiseerde processen, de website te gebruiken om content te aggregeren voor her-publicatie. Indien hiervoor interesse bestaat, neem contact op met if then is now. Hergebruik van delen van de content is sowieso alleen toegestaan voor niet-commercieel gebruik. Voor hergebruik van collecties van erfgoed-partners die via if then is now worden ontsloten, dient contact opgenomen te worden met desbetreffende partners.

4.3 Het is niet toegestaan om, al dan niet via geautomatiseerde processen, de website te gebruiken om gebruikers en bezoekers van de website ongevraagd of zonder medeweten van if then is now te benaderen met commerciële, ideële of welk ander type berichten dan ook. Een uitzondering wordt gemaakt voor een inhoudelijke reactie op een bijdrage van een auteur. Deze berichten worden gezien als persoonlijke berichten en worden via de redactie (al dan niet geautomatiseerd) doorgestuurd naar de desbetreffende auteur.

 

5. Verwijderen profiel en bijdragen

5.1 Je kunt te allen tijde je profiel op de website laten verwijderen. Wanneer je dat wilt, stuur je een verzoek daartoe aan de redactie van if then is now via het Reactieformulier.

5.2 De redactie van if then is now kan besluiten om (een deel van) bijdragen ondanks een verzoek daartoe niet te wijzigen of verwijderen, indien deze bijdragen naar het oordeel van de redactie van algemeen belang zijn. De redactie neemt in een dergelijk geval het beheer en de verantwoordelijkheid over deze bijdragen over, met op verzoek wijziging van naams- en bronvermelding.

 

6. Wijzigingen

6.1 if then is now behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen, na overleg met de if then is now community, met uitzondering van de rechten die berusten bij de oorspronkelijk auteur. Gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden minimaal 30 dagen tevoren aangekondigd en zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website worden gepubliceerd. De op enig moment van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen en downloaden op de website. Controleer de website dan ook regelmatig. Gewijzigde gebruiksvoorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere versie in de plaats.

 

7.Voorwaarden externe websites

7.1 De website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites die door andere partijen dan if then is now worden beheerd. if then is now heeft geen zeggenschap over deze externe websites. Het is mogelijk dat op het gebruik van deze externe websites andere voorwaarden voor gebruik van toepassing zijn. if then is now is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

 

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen probeert if then is now te allen tijde door middel van het gezamenlijk zoeken naar oplossingen uit de wereld te helpen. Als hier bemiddeling bij behulpzaam kan zijn, zal naar bemiddeling worden gezocht. Alleen wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zal de rechter zich over een geschil voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden uitlaten. Dit is de rechtbank te Amsterdam.

 

9. Verdere informatie

9.1 if then is now en de website worden beheerd door if then is now. Vragen en klachten kunnen te allen tijde aan if then is now worden gericht op de hieronder staande adressen en nummers.

© if then is now
Tel 00-31-631974866
info@ifthenisnow.nl / info@ifthenisnow.be
www.ifthenisnow.nl / www.ifthenisnow.be